Warunki sprzedaży internetowej

Nabywca wyraźnie oświadcza, że ​​dokona zakupu w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Identyfikacja dostawcy
Towary objęte niniejszymi ogólnymi warunkami są wystawione na sprzedaż przez firmę Kemipol Srl z siedzibą w v.le P. Togliatti, 715 00172 Roma – VAT IT00127890689 – CCIAA-REA: RM-1513091 zwaną dalej „Dostawcą”.

Art. 1
Definicje
1.1. Przez umowę sprzedaży online rozumie się umowę sprzedaży materialnych rzeczy ruchomych Dostawcy, zawartą pomiędzy Dostawcą a Nabywcą w ramach systemu sprzedaży na odległość za pomocą narzędzi telematycznych, zorganizowaną przez Dostawcę.
1.2. Termin „Nabywca” oznacza osobę fizyczną będącą konsumentem, która dokonuje zakupu, o którym mowa w niniejszej umowie, w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.3. Termin „Dostawca” oznacza podmiot wskazany w epigramie lub podmiot świadczący usługi informacyjne.

Art. 2
Przedmiot umowy
2.1. Na podstawie niniejszej umowy, odpowiednio, Dostawca sprzedaje, a Nabywca nabywa na odległość za pomocą narzędzi telematycznych dobra ruchome wskazane i oferowane do sprzedaży na stronie internetowej kemipet.it.
2.2. Produkty wymienione w poprzednim punkcie zilustrowane są na stronie internetowej: kemipet.it/shop.

Art. 3
Sposób zawarcia umowy
Umowa pomiędzy Dostawcą a Nabywcą zostaje zawarta wyłącznie za pośrednictwem Internetu, poprzez dostęp Nabywcy do adresu kemipet.it, gdzie po przeprowadzeniu wskazanych procedur Nabywca sformalizuje propozycję zakupu towarów, o których mowa w poprzednim artykule.

Art. 4
Zawarcie i skuteczność umowy
4.1. Umowa kupna zostaje zawarta poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i wyrażenie zgody na zakup poprzez przystąpienie przesłane online lub poprzez wypełnienie formularza/modułu dołączonego do internetowego katalogu elektronicznego pod adresem kemipet.it, a następnie wysłanie formularza/modułu, po obejrzeniu strony internetowej z podsumowaniem zamówienia do wydrukowania, na której widoczne są dane zamawiającego i zamówienia, cena zakupionego towaru, koszty wysyłki i wszelkie dodatkowe opłaty dodatkowe, metody i warunki płatności, adres gdzie towary zostaną dostarczone, czas dostawy oraz istnienie prawa do odstąpienia od umowy.
4.2. Po otrzymaniu zamówienia od Nabywcy, Dostawca przesyła e-mail potwierdzający lub wyświetla stronę internetową do wydrukowania, potwierdzającą i podsumowującą zamówienie, która zawiera również dane, o których mowa w poprzednim punkcie.
4.3. Umowa nie jest uważana za dopracowaną i skuteczną między stronami w przypadku naruszenia tego, co wskazano w poprzednim punkcie.

Art. 5
Metody płatności i zwrotu kosztów
5.1. Wszelkie płatności ze strony Nabywcy mogą być dokonywane wyłącznie za pomocą jednej z metod wskazanych na odpowiedniej stronie internetowej przez Dostawcę.
5.2. Ewentualny zwrot kosztów Nabywcy zostanie zaksięgowany przy użyciu jednego ze sposobów zaproponowanych przez Dostawcę i wybranego przez Nabywcę, terminowo oraz, w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, na zasadach określonych w art. 13 pkt 2 i nast. niniejszej umowy, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia, w którym Dostawca dowiedział się o odstąpieniu.
5.3. Wszelka komunikacja związana z płatnościami odbywa się na specjalnej linii Dostawcy chronionej systemem szyfrującym. Dostawca gwarantuje przechowywanie tych informacji z dodatkowym poziomem bezpieczeństwa szyfrowania i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Art. 6
Czas i sposób dostawy
6.1. Dostawca dostarczy wybrane i zamówione produkty w sposób wybrany przez Kupującego, spośród wskazanych na stronie internetowej w momencie oferowania towarów, co potwierdzono w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.2.
6.2. Czas wysyłki może się wahać od tego samego dnia, w którym zostało złożone zamówienie, do maksymalnie 10 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia. W przypadku, gdy Dostawca nie jest w stanie wysłać towaru w wyżej wymienionym terminie, lecz w każdym przypadku w terminie określonym w kolejnym punkcie, Nabywca zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6.3. Metody wysyłki, czas i koszty zostały jasno wskazane i wyraźnie zaznaczone pod adresem kemipet.it/cart

Art. 7
Ceny
7.1. Wszystkie ceny sprzedaży produktów wyświetlanych i wskazanych na stronie internetowej kemipet.it zostały wyrażone w euro i stanowią ofertę publiczną zgodnie z art. 1336 kodeksu cywilnego
7.2. Ceny sprzedaży, o których mowa w poprzednim punkcie, zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne podatki. Koszty wysyłki i wszelkie opłaty dodatkowe (np. odprawa celna), jeśli występują, choć nie są wliczone w cenę zakupu, muszą być wskazane i obliczone w procedurze zakupu przed złożeniem zamówienia przez Nabywcę, a także zawarte na stronie internetowej podsumowującej złożone zamówienie.
7.3. Ceny wskazane przy każdym z oferowanych publicznie towarów obowiązują do dnia wskazanego w katalogu.

Art. 8
Dostępność produktów
8.1. Dostawca gwarantuje przetwarzanie i realizację zamówień bez opóźnień za pośrednictwem stosowanego systemu telematycznego. W tym celu w swoim katalogu elektronicznym wskazuje w czasie rzeczywistym liczbę dostępnych i niedostępnych produktów, a także czasy wysyłki.
8.2. W przypadku zamówienia przekraczającego istniejącą ilość w magazynie, Dostawca poinformuje Nabywcę drogą mailową, że dany towar nie jest już dostępny lub jaki jest czas oczekiwania na otrzymanie wybranego towaru, z zapytaniem czy zamierza potwierdzić zamówienie czy z niego zrezygnować.
8.3. System informatyczny Dostawcy niezwłocznie potwierdza rejestrację zamówienia poprzez przesłanie Użytkownikowi potwierdzenia drogą elektroniczną, zgodnie z punktem 4.2.

Art. 9
Ograniczenie odpowiedzialności
9.1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi spowodowane działaniem siły wyższej, w przypadku niewykonania zamówienia w terminie określonym w umowie.
9.2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Nabywcy, z wyjątkiem przypadków umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, za niewykonanie usługi lub awarie związane z korzystaniem z Internetu poza kontrolą jego lub jego podwykonawców.
9.3. Ponadto Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, straty i koszty poniesione przez Nabywcę w wyniku niewykonania umowy z przyczyn przez niego niezawinionych, przy czym Nabywcy przysługuje jedynie pełny zwrot zapłaconej ceny oraz poniesionych opłat dodatkowych.
9.4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuczciwe lub niezgodne z prawem użycie kart kredytowych, czeków i innych środków płatniczych przez osoby trzecie w celu zapłaty za zakupione produkty.
9.5. W żadnym wypadku Nabywca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nieporozumienia w płatności, jeżeli udowodni, że dokonał płatności w terminach i z użyciem metod wskazanych przez Dostawcę.

Art. 10
Odpowiedzialność za wady, dowód uszkodzenia i odszkodowania: obowiązki Dostawcy
10.1. 10.1. Zgodnie z art. 114 i nast. Kodeksu Konsumenckiego, Dostawca odpowiada za szkodę spowodowaną wadami sprzedanego towaru, jeżeli w terminie trzech miesięcy od wezwania nie poinformuje poszkodowanego o tożsamości i miejscu zamieszkania producenta lub osoby, która dostarczyła mu towar lub jego poszczególne elementy.
10.2. Żądanie, o którym mowa powyżej, przez Poszkodowanego musi być sporządzone w formie pisemnej i musi wskazywać produkt, który spowodował szkodę, miejsce i datę zakupu; musi również zawierać ofertę obejrzenia produktu, jeśli nadal istnieje.
10.3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z wadliwego produktu, jeżeli wada wynika ze zgodności produktu z bezwzględnie obowiązującą normą prawną lub obowiązującym przepisem prawnym, albo jeżeli stan wiedzy naukowej i technicznej w chwili wprowadzenia produktu do obrotu przez producenta nadal nie dopuścił do uznania produktu za wadliwy.
10.4. Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli Poszkodowany był świadomy wady produktu i wynikającego z niej niebezpieczeństwa, a mimo to dobrowolnie się na nią naraził.
10.5. W każdym przypadku Poszkodowany musi udowodnić wadę, szkodę oraz związek przyczynowy między wadą a szkodą.
10.6. Poszkodowany może żądać odszkodowania za szkody spowodowane śmiercią lub obrażeniami ciała albo zniszczeniem lub pogorszeniem stanu rzeczy innej niż wadliwy produkt, pod warunkiem, że jest to rzecz zwykle przeznaczona do użytku prywatnego lub konsumpcji i w ten sposób głównie używana przez Poszkodowanego.
10.7. Uszkodzenie rzeczy, o których mowa w art. 123 Kodeksu Konsumenckiego podlega jednak zwrotowi tylko w zakresie przekraczającym kwotę trzystu osiemdziesięciu siedmiu euro (387 €).

Art. 11
Gwarancje i sposoby udzielania pomocy
11.1. Dostawca odpowiada za brak zgodności, który ujawni się w okresie 2 lat od dostawy towaru.
11.2. Do celów niniejszej umowy domniemywa się, że towary konsumpcyjne są zgodne z umową, jeżeli w stosownych przypadkach zachodzą następujące okoliczności: (a) nadają się do użytku, do którego towary tego samego rodzaju są zwyczajowo używane; b) są zgodne z opisem sporządzonym przez Sprzedawcę i posiadają cechy towaru, który Sprzedawca przedstawił Konsumentowi jako próbkę lub wzór; c) mają jakość i wykonanie, które są zwyczajowo przyjęte dla towarów tego samego rodzaju, których konsument może racjonalnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towarów i, w stosownych przypadkach, publiczne oświadczenia dotyczące szczególnych cech towarów, złożone w tym względzie przez sprzedawcę, producenta lub jego przedstawiciela, w szczególności w reklamie lub na etykiecie; d) nadają się również do szczególnego użytku zamierzonego przez konsumenta, o którym sprzedawca dowiedział się w momencie zawarcia umowy i który sprzedawca zaakceptował, nawet przez fakty konkludentne.
11.3. Nabywca traci wszelkie uprawnienia, jeżeli nie zgłosi Sprzedawcy braku zgodności w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia wady. Zgłoszenie nie jest konieczne, jeżeli Sprzedawca uznał istnienie wady lub ją zataił.
11.4. W każdym przypadku, o ile nie zostanie udowodnione inaczej, domniemywa się, że wady zgodności, które ujawnią się w ciągu 6 miesięcy od dostawy towarów, istniały już w tym dniu, chyba że takie domniemanie jest niezgodne z charakterem towaru lub charakterem wady.
11.5. W przypadku braku zgodności, Nabywca może żądać alternatywnie i nieodpłatnie, na warunkach określonych poniżej, naprawy lub wymiany zakupionego towaru, obniżenia ceny zakupu lub rozwiązania niniejszej umowy, chyba że żądanie to jest obiektywnie niemożliwe do spełnienia lub nadmiernie obciąża Dostawcę zgodnie z art. 130 ust. 4 Kodeksu Konsumenckiego.
11.6. Żądanie należy złożyć w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, do Dostawcy, który w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania, wskaże gotowość do jego realizacji lub przyczyny uniemożliwiające realizację. W tym samym komunikacie, jeżeli Dostawca uwzględnił żądanie Nabywcy, musi wskazać sposób wysyłki lub zwrotu towaru oraz termin zwrotu lub wymiany wadliwego towaru.
11.7. Jeżeli naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub wiąże się z nadmiernymi kosztami, albo jeżeli Dostawca nie naprawił lub nie wymienił towaru w terminie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, albo jeżeli wymiana lub naprawa dokonana uprzednio spowodowała znaczne niedogodności dla Nabywcy, może on, według swojego wyboru, żądać stosownego obniżenia ceny lub rozwiązania umowy. W takim przypadku Nabywca musi przesłać swoje żądanie do Dostawcy, który w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania, wskaże gotowość do jego realizacji lub przyczyny uniemożliwiające realizację.
11.8. W tym samym komunikacie, jeżeli Dostawca uwzględnił żądanie Nabywcy, musi wskazać proponowane obniżenie ceny lub sposób zwrotu wadliwego towaru. W takich przypadkach na Nabywcy spoczywa obowiązek wskazania sposobu odbioru kwot wcześniej zapłaconych Dostawcy.

Art. 12
Obowiązki Nabywcy
12.1. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty ceny za zakupiony towar w terminie i w sposób określony w umowie.
12.2. Nabywca zobowiązuje się, po zakończeniu procedury zakupu online, do wydrukowania i zachowania niniejszej umowy.
12.3. Ponadto informacje zawarte w niniejszej umowie zostały już przejrzane i zaakceptowane przez Nabywcę, który przyjmuje je do wiadomości, ponieważ ten krok jest obowiązkowy przed potwierdzeniem zakupu.

Art. 13
Prawo odstąpienia od umowy
13.1. Nabywcy w każdym przypadku przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy, bez żadnych kar i bez podawania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zakupionego towaru.
13.2. Jeżeli Nabywca zdecyduje się skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować o tym Sprzedawcę listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Kemipol Srl via Del Commercio, snc
64025 Pineto (TE) Italy, lub pocztą elektroniczną na adres ecommerce@kemipet.it
13.3. Będzie obowiązywał między Stronami stempel przybity przez urząd pocztowy na wystawionym pokwitowaniu. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, wysłanie informacji może zostać skutecznie zastąpione zwrotem zakupionego towaru, pod warunkiem, że odbywa się to na tych samych warunkach. Będzie obowiązywała między Stronami data dostarczenia do urzędu pocztowego lub spedytora.
13.4. Zwrot towaru w każdym przypadku powinien nastąpić nie później niż 30 (trzydzieści) dni od daty otrzymania towaru. W każdym przypadku, aby mieć prawo do pełnego zwrotu zapłaconej kwoty, towary muszą być zwrócone w stanie nieuszkodzonym i w każdym przypadku w stanie integralnym.
13.5. Nabywca nie może skorzystać z tego prawa odstąpienia w przypadku umów dotyczących zakupu zapieczętowanych produktów audiowizualnych lub oprogramowania komputerowego, które zostały przez niego otwarte, jak również towarów wykonanych na miarę lub wyraźnie zindywidualizowanych lub takich, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone lub istnieje prawdopodobieństwo, że ulegną szybkiemu zepsuciu lub wygaśnięciu, w przypadku dostawy gazet, periodyków i czasopism, jak również towarów, których cena jest związana z wahaniami kursów rynku finansowego, nad którymi przedsiębiorca nie jest w stanie zapanować oraz w każdym innym przypadku przewidzianym w art. 55 Kodeksu Konsumenckiego.
13.6. Jedynymi kosztami, jakie ponosi Konsument w związku z wykonaniem prawa odstąpienia od umowy na podstawie niniejszego artykułu, są bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Dostawcy, chyba że Dostawca zgodzi się je ponieść.
13.7. Dostawca zwróci nieodpłatnie pełną kwotę zapłaconą przez Nabywcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
13.8. Z chwilą otrzymania zawiadomienia, w którym Nabywca informuje o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, Strony niniejszej umowy zostają zwolnione z wzajemnych zobowiązań, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w poprzednich punktach niniejszego artykułu.
13.9. W każdym przypadku, bez uszczerbku dla stosowania art. 52 (prawo odstąpienia od umowy), 54 (wykonywanie prawa odstąpienia od umowy), 55 (skutki odstąpienia od umowy), 56 (obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy) i 57 (obowiązki konsumenta w przypadku odstąpienia od umowy), o których mowa w Dekrecie legislacyjnym 206/2005, mają dalsze zastosowanie art. 58 i 59 Kodeksu Konsumenckiego.

Art. 14
Klauzula ekspresowego rozwiązania umowy
Przyjęte przez Nabywcę obowiązki z pkt 12.1, jak również gwarancja należytego wykonania płatności dokonanej przez Nabywcę środkami, o których mowa w pkt 5.1, a także należyte wykonanie obowiązków przyjętych przez Dostawcę w pkt 6, mają charakter zasadniczy, dlatego za wyraźnym porozumieniem niewykonanie tylko jednego z tych obowiązków, o ile nie jest spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami lub siłą wyższą, pociąga za sobą prawne rozwiązanie umowy na podstawie art. 1456 kodeksu cywilnego, bez konieczności orzeczenia sądu.

Art. 15
Ochrona poufności i przetwarzanie danych Nabywcy
15.1. Dostawca chroni prywatność swoich klientów i gwarantuje, że przetwarzanie danych jest zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych, zawartymi w Dekrecie legislacyjnym 30 czerwca 2003 r., nr 196. Dane osobowe i podatkowe uzyskane bezpośrednio i/lub za pośrednictwem osób trzecich przez Dostawcę Kemipol s.r.l., administratora danych, są gromadzone i przetwarzane w formie papierowej, komputerowej i telematycznej, w odniesieniu do metod przetwarzania w celu rejestracji zamówienia i aktywacji procedur realizacji tej umowy i względnej niezbędnej komunikacji, a także wypełnienia wszelkich zobowiązań prawnych oraz w celu umożliwienia skutecznego zarządzania stosunkami handlowymi w zakresie niezbędnym do jak najlepszego wykonania żądanej usługi (art. 24 ust. 1, lit. b), Dekret legislacyjny 196/2003).
15.2. Dostawca zobowiązuje się traktować dane i informacje przekazane przez Nabywcę jako poufne i nie ujawniać ich osobom nieuprawnionym, ani nie wykorzystywać ich do celów innych niż te, dla których zostały zebrane, ani nie przekazywać ich osobom trzecim. Dane te mogą być udostępnione wyłącznie na żądanie organów sądowych lub innych organów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.
15.3. Dane osobowe będą ujawniane, pod warunkiem podpisania zobowiązania do zachowania poufności danych, wyłącznie podmiotom oddelegowanym do wykonywania czynności niezbędnych do realizacji zawartej umowy i przekazywane wyłącznie w tym celu.
15.4. Nabywcy przysługują uprawnienia wynikające z art. 7 Dekretu legislacyjnego 196/2003, a mianowicie prawo do uzyskania:
a) aktualizacji, sprostowania lub, w razie zainteresowania, integracji danych;
b) usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, w tym danych, których zachowanie nie jest niezbędne w związku z celami, dla których dane zostały zebrane lub następnie przetworzone;
c) zaświadczenia, że operacje określone w lit. a) i b) zostały podane do wiadomości, również w odniesieniu do ich treści, osobom, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało wyraźnie nieproporcjonalnego wysiłku w porównaniu z chronionym prawem. Zainteresowana strona ma również prawo do wniesienia sprzeciwu, w całości lub częściowo: i) z przyczyn prawnie uzasadnionych, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, nawet jeśli są one istotne z punktu widzenia celu zbierania danych; ii) wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, gdy odbywa się ono w celu wysyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub w celu przeprowadzenia badań rynkowych lub komunikacji handlowej.
15.5. Podanie własnych danych osobowych przez Nabywcę jest warunkiem koniecznym do prawidłowego i terminowego wykonania niniejszej umowy. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje, że wniosek Nabywcy nie zostanie zrealizowany.
15.6. W każdym razie pozyskane dane będą przechowywane przez okres nieprzekraczający czasu niezbędnego do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub następnie przetworzone. I Ich usunięcie odbędzie się w sposób bezpieczny.
15.7. Podmiotem uprawnionym do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych jest Dostawca, do którego Nabywca może kierować wszelkie zapytania w siedzibie firmy.
15.8. Wszystko, co zostanie przesłane na adres (w tym na adres elektroniczny) Siedziby (prośby, sugestie, pomysły, informacje, materiały, itp.) nie będzie uznawane za informacje lub dane o charakterze poufnym, nie może naruszać praw innych osób oraz musi zawierać poprawne informacje, które nie naruszają praw innych osób i są zgodne z prawdą; w każdym przypadku Siedziba nie ponosi odpowiedzialności za treść takich wiadomości.

Art. 16
Sposoby archiwizacji umowy
Zgodnie z art. 12 Dekretu legislacyjnego 70/2003, Dostawca informuje Nabywcę, że każde przesłane zamówienie jest przechowywane w formie cyfrowej/papierowej na serwerze/ w siedzibie Dostawcy zgodnie z kryteriami poufności i bezpieczeństwa.

Art. 17
Komunikacje i reklamacje
Komunikacje skierowane do Dostawcy oraz wszelkie reklamacje będą uznawane za ważne tylko wtedy, gdy zostaną wysłane na następujący adres: Kemipol Srl via Del Commercio, snc
64025 Pineto (TE) Italy, lub pocztą elektroniczną na adres ecommerce@kemipet.it . Nabywca wskazuje w formularzu rejestracyjnym swoje miejsce zamieszkania lub pobytu, numer telefonu lub adres e-mail, na który chce, aby wysyłane były komunikacje od Dostawcy.

Art. 18
Rozstrzyganie sporów
18.1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą kierowane do Izby Handlowej w Rzymie i rozstrzygane zgodnie z przyjętymi przez nią zasadami pojednawczymi.
18.2. Jeżeli Strony zamierzają skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym, sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania lub siedziby wyborczej Konsumenta, zgodnie z art. 33 ust. 2, lit. u) Dekretu legislacyjnego 206/2005. 206/2005.

Art. 19
Prawo właściwe i odniesienia
19.1. Niniejsza umowa podlega prawu włoskiemu.
19.2. O ile nie zostało to wyraźnie przewidziane w niniejszej umowie, zastosowanie mają przepisy prawa właściwego dla stosunków i przypadków przewidzianych w niniejszej umowie, a w szczególności art. 5 konwencji rzymskiej z 1980 roku.
19.3. Zgodnie z art. 60 Dekretu legislacyjnego 206/2005, przepisy są wyraźnie wymienione w Części III, Tytuł III, Rozdział I Dekretu legislacyjnego 206/2005. 206/2005.

Art. 20
Klauzula końcowa
Niniejsza umowa uchyla i zastępuje wszelkie umowy, porozumienia, negocjacje, pisemne lub ustne, zawarte wcześniej między Stronami i dotyczące przedmiotu niniejszej umowy.

0
    0
    Twój wózek
    Wózek jest pustyPowrotu do sklepu